Disclaimer / Voorwaarden / Copyright


Doorklikken op of gebruik c.q. raadplegen van onze website(s) houdt aanvaarding in van de volgende voorwaarden / condities:

Aan de inhoud van onze website(s) wordt de grootst mogelijke zorg besteed en deze(n) wordt/worden met de grootst mogelijke zorg onderhouden. Toch bestaat de mogelijkheid, dat de informatie niet volledig, niet juist en/of verouderd is of vergissingen bevat. Aan de tekst en inhoud van deze site(s) kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen voortvloeiende uit eventuele onjuiste en/of verouderde en/of onvolledige informatie c.q. vergissingen van onze kant of van de door ons bemiddelde bedrijven. Wij raden u dan ook aan om de informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

Onze website(s) kan/kunnen links bevatten van andere websites. Noch voor de inhoud van deze websites, noch voor de gevolgen, die kunnen ontstaan bij gebruik c.q. raadplegen daarvan, aanvaarden wij enige aansprakelijkheid.

Wij kunnen niet garanderen dat onze website(s) of de server(s), die worden gebruikt, vrij zijn van virussen of andere gevaarlijke elementen en sluiten dienaangaande iedere aansprakelijkheid voor schade of enig nadeel, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met een bezoek aan onze website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot onze site(s), uit.

Wanneer wij dit nodig achten, behouden wij ons, te allen tijde en zonder enige kennisgeving vooraf, het recht voor op onze site(s) met onmiddellijke ingang veranderingen, aanvullingen of updates aan te brengen.

Op de inhoud, het logo en de vormgeving van de site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten, welke toebehoren aan 'Aankoopmakelaardij & Bouwintermediair Zuid-Limburg' en haar webdesigner(s). Zonder schriftelijke toestemming vooraf levert ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website(s) of inhoud daarvan, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen: kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, hetzij door afdruk hetzij in digitale vorm, een schending op van de intellectuele rechten, de regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord.

Wij zullen onze rechten, daar waar wij zulks opportuun achten, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.